Ons onderwijs
  • We bieden kwalitatief goed onderwijs dat gericht is op de brede ontwikkeling en de nieuwsgierigheid van kinderen stimuleert

Ons onderwijs is ontwikkelingsgericht. We bieden kwalitatief hoogwaardig onderwijs met als doel dat onze leerlingen zich optimaal ontwikkelen binnen hun mogelijkheden. Daarbij richten we ons op de brede ontwikkeling: cognitief, creatief, sociaal-emotioneel en lichamelijk. We dagen kinderen uit, zodat ons onderwijs blijft boeien en passend is bij hun talenten. We omarmen verschillen, stemmen af op de vraag van het kind en bieden waar nodig en mogelijk maatwerk. Ouders zijn partners en we bieden ze ruimte om betrokken te zijn bij de ontwikkeling van hun kind. Samen zijn we verantwoordelijk voor het veilig opgroeien van kinderen.   

 

  • We geven onderwijs dat kinderen voorbereidt op hun plek als wereldburger

We geloven in onderwijs dat kinderen voorbereidt op het innemen van hun plek in deze wereld. We realiseren ons dat we deel uitmaken van een groter geheel en helpen kinderen zelfbewust hun plek in te nemen als wereldburger. We brengen kinderen in aanraking met andere culturen en leren ze oog te hebben voor kinderen wereldwijd. We leven voor en laten zien hoe ze kunnen bijdragen aan een leefbare en toekomstbestendige wereld. We stimuleren kinderen in de ontwikkeling van hun kijk op het leven en leren hen daarin nieuwsgierig te zijn. Dit doen we op een open manier. Ons onderwijs richt zich naast het overdragen van kennis en vaardigheden op het leren samenleven en leren zijn.   

 

  • We geven onderwijs vanuit de christelijke waarden met een open blik naar de wereld om ons heen

Ons onderwijs staat in de christelijke traditie. We willen bij kinderen het verlangen opwekken om te leven in verbondenheid met hun omgeving en anderen. We werken vanuit respect voor andere opvattingen en geven kinderen alle ruimte diversiteit te ontdekken. Samen met onze leerlingen zoeken we antwoorden op de vragen in ons leven. We putten hoop uit de verhalen van de bijbel en geloven in een betere toekomst. We weten ons geliefd en vinden het belangrijk om lief te hebben. We brengen kinderen in aanraking met normen en waarden en leren ze met respect om te gaan met anderen.   

 

  • We geven onderwijs dat kinderen uitdaagt hun talenten te ontdekken en ontwikkelen.   

We helpen kinderen zichzelf en hun talenten te ontdekken en stimuleren hen om die te ontwikkelen. Ons onderwijs is daarom veelkleurig en gericht op de brede ontwikkeling. Naast kennisoverdracht is er aandacht voor vakken die een beroep doen op andere vaardigheden, zoals creativiteit. Het is onze wens dat kinderen tijdens hun schooltijd ontdekken wie ze zijn en vol zelfvertrouwen in het leven leren staan. Elk kind krijgt daarom de kans zijn of haar talenten, die deel uitmaken van de unieke persoonlijkheid, te ontdekken.   

 

  • We geven onderwijs dat kinderen leert omgaan met een veranderende wereld.  

Ons onderwijs maakt kinderen vertrouwd met technologie en de digitale wereld in de wetenschap dat die onlosmakelijk onderdeel uitmaken van onze leefwereld. De wereld om ons heen verandert steeds sneller en we vinden het belangrijk om kinderen wegwijs te maken in de mogelijkheden die er zijn. We stimuleren dat ze opgroeien tot weerbare en zelfbewuste mensen. Waar mogelijk benutten we de mogelijkheden die ICT en technologie bieden om ons onderwijs nog beter te maken.   

Onze medewerkers
  • We bieden een open en stimulerende werkomgeving met ruimte voor ontwikkeling en ontmoeting

Onderwijs maken we samen. Binnen Proceon werken bevlogen en onderzoekende medewerkers met een groot hart voor kinderen en enthousiaste en capabele leidinggevenden die medewerkers stimuleren om zich blijvend te ontwikkelen. De zorg voor onze medewerkers en het stimuleren van werkplezier hebben een grote plek binnen onze organisatie. We hechten aan balans en evenwicht. Als het goed gaat met de medewerkers gaat het goed met onze leerlingen. Het vakmanschap van de medewerkers krijgt ruimte en is cruciaal voor de ontwikkeling van kinderen. Onze medewerkers voelen zich gewaardeerd en gezien. Samen zorgen we ervoor dat het fijn is om bij onze organisatie te werken.   

Onze organisatie
  • We zijn trots op ons vak en geloven in de kracht van samen leren en ontwikkelen.   

Onderwijs is onze gezamenlijke passie. We werken vanuit ons hart en zetten onze leerlingen centraal bij de keuzes die we maken. We voelen ons samen verantwoordelijk voor de kwaliteit en onze collega’s. We zijn nieuwsgierig naar kinderen en naar elkaar. We werken vanuit een gezamenlijk kader, waarbinnen ruimte is voor variatie en eigenheid. We stimuleren ontmoeting tussen scholen. We bieden ruimte om samen te leren en de dialoog te voeren over ons vak. We streven naar een open en professionele cultuur waarin we leren van en met elkaar en waarin ruimte is om feedback te geven en ontvangen. We blijven innoveren, zodat ons onderwijs duurzaam en toekomstbestendig blijft. Samen maken we ons onderwijs elke dag een stukje beter.